TAO
TAO

TAO

by TAO
No tickets available
Interested
Sat 25 Nov From 10:00 PM To 5:00 AM
R. Barra Funda, 298 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000, Brasil
No tickets available

Tickets

No tickets available

Description

$àbådø 25.11.2023 Ültįmå dø anø😈 Åpòs chüvås įntēnsås, råjådås dē vēntø ē cålør ēxtrēmø, vøltåmøs prå ültįmå ēdįçâø dø anø, ēm clįmå åpøcålīptįcø. Cøm ûm lįnē 100% ûndērgrøûnd, dēsså vēz cøntåmøs cøm @floresfeias åbrįndø øs cåmįnhøs ē nå sēqûēncįå @_eramexp nø tøqûē då sįtûåçâø, cøm ûm løngsēt. Ē įmērsâø vįsûål pør TAO. Ingressos via Shotgun 🎫 🎟️ 15$åntēcįpådø 20$nå pørtå Ånįvērsårįåntēs dē 24.11 à 26.11 vip @entr3posto Rûå bårrå fûndå 298

Lineup

Organized By

TAO
Tao
1 follower
Follow
By following this organizer, you accept to share your email with them.

Location

R. Barra Funda, 298 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000, Brasil